Algemene verkoops- en leverings­voorwaarden

Direct naar:

Artikel 1. Algemeen

§1 Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke overeenkomst en elke levering van goederen of diensten gedaan door ons en maken integraal deel uit van de contractuele relatie tussen ons en de klant, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen door partijen.

§2 Door het enkele feit van het aanvaarden van een aanbod, het sluiten van overeenkomsten, het aanvaarden van een levering gedaan door ons, erkent de klant kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

§3 De klant erkent dat de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

§4 Indien één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden in een concreet geval niet van toepassing of nietig zouden zijn, dan laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2. Prijsopgaven

§1 Onze prijsopgaven zijn 15 dagen geldig, tenzij anders vermeld in de opgave. Onze offertes worden opgemaakt op basis van de vermelde hoeveelheden en kwaliteiten en zijn slechts bindend indien de werkelijk bestelde hoeveelheden en kwaliteiten overeenstemmen met deze voorzien in de offerte.

§2 Tenzij wij schriftelijk anders aangegeven hebben, zijn de door ons opgegeven prijzen uitgedrukt in euro en exclusief BTW, verpakkings- en verzendingskosten, directe- en of indirecte belastingen, toeslagen of accijnzen.

Artikel 3. Bestellingen

§1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.

§2 De bestellingen zijn pas definitief na ondertekening voor akkoord door de klant van onze aanbieding/offerte.

§3 Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ingeval van annulatie van bestelling binnen 2 kalenderdagen vóór de voorziene levering, zal integrale schadevergoeding verschuldigd zijn met als minimum 80% van de prijs van de bestelling.

§4 Wijziging van de kostprijs van de bestelde goederen onder meer, doch niet uitsluitend, ten gevolge van wijzigingen in arbeidsvoorwaarden, sociale regelgeving, belastingen, inkoopprijzen e.d., evenals prijsstijgingen in verband met wisselkoersaanpassingen kunnen, ook na het sluiten van de overeenkomst, rechtstreeks worden doorgerekend aan de klant.

§5 Bij wijziging van de bestelling/overeenkomst ten verzoeke van de klant, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant.

Artikel 4. Levering, vervoer en risico

Termijn

§1 De voorziene levertermijn neemt een aanvang vanaf het moment dat alle noodzakelijke gegevens, die toelaten over te gaan tot productie en/ of uitleveren van de bestelling, in ons bezit zijn.

§2 De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden ons niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

§3 Bij een niet-tijdige levering dient schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient een redelijke termijn te worden gegund om alsnog te leveren. Bij levering van goederen in gedeelten wordt elke levering dan wel elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.

Plaats

§4 Levering geschiedt op de met de klant overeengekomen plaats van levering.

§5 Indien wij niet in staat worden gesteld om de verkochte goederen aan de klant te leveren, dan zijn wij gerechtigd om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding. Buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst laat de verplichting van de klant tot betaling van de koopprijs onverlet. Indien de overeenkomst door ons niet buitengerechtelijk wordt ontbonden, zijn wij gerechtigd de verkochte goederen op te slaan voor rekening en risico van de klant.

§6 Levering van de verkochte goederen geschiedt in één partij op een door de klant opgegeven adres. Deze laatste dient desgewenst zelf voor verdere distributie zorg te dragen.

§7 De klant staat in voor een goede bereikbaarheid van de bestemming waarop feitelijke levering dient plaats te vinden.

§8 Wij zijn gerechtigd de levering van goederen op te schorten in geval de klant niet heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen.

Risico

§9 Vanaf het moment van levering gaat het risico van de geleverde goederen over naar de klant.

§10 De klant is aansprakelijk voor het risico van lossen en opslag van goederen en is, in voorkomend geval, gehouden alle veroorzaakte schade in dit verband te vergoeden.

§11 Geleverde goederen worden niet teruggenomen of omgeruild behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

Artikel 5. Klachten/Retourzendingen

§1 De klant is verplicht de goederen bij levering onmiddellijk te controleren op eventuele tekortkomingen en/of gebreken. Eventuele tekortkomingen en/of gebreken moeten door de klant terstond nadat zij zijn geconstateerd schriftelijk aan ons ter kennis worden gebracht, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn klachten niet meer in behandeling te nemen.

§2 Gelet op hun aard kan de klant geen aanspraken laten gelden op de geleverde goederen indien de kennisgeving van de klacht ons later bereikt dan aan het eind van de werkdag waarop levering heeft plaatsgevonden. De kennisgeving dient schriftelijk aan ons ter kennis worden gebracht.

§3 Nadat de klant enige tekortkoming en/of gebrek aan een levering heeft vastgesteld is hij gehouden om al datgene te doen resp. na te laten dat redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk is ter voorkoming van (verdere) schade.

§4 De klant is gehouden alle voor het onderzoek naar de gegrondheid van eventuele klachten nodige medewerking te verlenen. Indien de klant geen medewerking verleent of indien buiten onze wil verder onderzoek naar reclames niet (meer) mogelijk is, zal de klant in dit verband geen aanspraken meer kunnen laten gelden.

§5 Retournering van geleverde goederen aan ons kan slechts plaatsvinden na onze voorafgaande en schriftelijke toestemming en overeenkomstig onze retourprocedure. In geval van retournering dienen goederen zich in de oorspronkelijke staat en in de originele (gesloten) verpakking te bevinden, voorzien van de originele etiketten en labels alsmede het retouretiket. De kosten van retournering komen voor rekening van de klant.

§6 Geringe verschillen in kwaliteit, afmetingen of andere criteria kunnen geen aanleiding vormen voor klachten.

§7 De aanwezigheid van enige tekortkoming en/of beschadiging zoals bedoeld in dit artikel geeft de klant niet het recht betalingsverplichtingen op te schorten. Compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten.

§8 Op (deels) verwerkte producten kunnen klacht nooit worden aanvaard.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

§1 V oor schade veroorzaakt door de niet-uitvoering, de niet-volledige uitvoering, de niet-tijdige uitvoering of de niet-behoorlijke uitvoering van onze verbintenissen of deze van onze aangestelden zullen wij slechts aansprakelijk zijn ingeval van opzettelijke of grove fout van onszelf of opzettelijke fout van onze aangestelden. Onze aansprakelijkheid is desgevallend beperkt tot het vergoeden van voorzienbare, directe en eigen schade van de klant, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade waaronder, zonder limitatief te zijn, gederfde winst, verlies van klanten of contracten en bijkomende kosten. Iedere door ons verschuldigde schadevergoeding, uitgezonderd deze voor opzettelijke fout, zal beperkt zijn tot beloop van maximaal het netto-bedrag dat wij aan de klant gefactureerd hebben of contractueel zouden mogen hebben voor de goederen/werken die aanleiding gaven tot de schade van de klant. De klant aanvaardt uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan iedere verdere aanspraak op schadevergoeding van welke aard dan ook ten onzen laste.

§2 Wanneer een klacht omtrent gebrekkige koopwaar wordt erkend, onder partijen of in rechte, gaat onze verantwoordelijkheid niet verder dan de evenredige terugbetaling of vervanging van de betwiste goederen en sluit dan ook uitdrukkelijk onze gebeurlijke aansprakelijkheid voor om het even welke verdere directe of indirecte schade uit. Indien de klant de geleverde goederen op enigerlei wijze zou hebben be- of verwerkt, dan vervalt elke aansprakelijkheid in onzen hoofde.

§3 Elke schade die het gevolg is van slechte voorwaarden van opslag, plaatsing, vochtigheidsgraad of droogte, koude of warmte of andere nadelige omstandigheden in de lokalen waar onze goederen worden opgeslagen, geplaatst of dienen te worden geplaatst door de klant, kunnen nooit tegen ons worden ingebracht. De klant is ten allen tijde gehouden de bewaarvoorschriften zoals weergegeven op het etiket van de desbetreffende producten na te leven. De niet naleving door de klant van deze bewaarvoorschriften doet elke mogelijke aansprakelijkheid van ons ter zake teniet.

§4 De beperkingen van aansprakelijkheid waarin dit artikel voorziet, en bij uitbreiding ook alle andere artikelen van de deze voorwaarden, zullen steeds geïnterpreteerd worden in die zin dat zij rechtsgeldig zijn. In geval een artikel als niet rechtsgeldig zou worden beschouwd, dan zal de inhoud ervan, om haar rechtsgeldigheid te bewaren, dienen te worden geïnterpreteerd op een wijze die het dichtst aansluit bij de eigenlijke tekst.

Artikel 7. Facturering en betalingen

§1 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst of andersluidende vermelding op de facturen van ons, zijn de facturen van ons betaalbaar bij levering.

§2 Ingeval een factuur onjuist zou zijn, dient deze binnen de 10 dagen na factuurdatum met een aangetekende brief gemotiveerd geprotesteerd te worden. Facturen die niet binnen voormelde termijn en op voormelde wijze geprotesteerd werden, zullen zondermeer als aanvaard beschouwd worden.

§3 De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle zelfs nog niet vervallen facturen met zich mee en laat tevens toe de uitvoering van alle lopende overeenkomsten te schorsen en/of de lopende overeenkomsten te ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling.

§4 Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur doet van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, conventionele interesten ad 10% per jaar lopen, een forfaitaire schadevergoeding zal tevens verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het totaal onbetaald factuurbedrag met een minimum van EUR 250,00,- en dit onverminderd ons recht op vergoeding van de gerechtskosten (inclusief rechtsplegingsvergoeding) ingeval een gerechtelijke invorderingsprocedure gevoerd moet worden.

§5 Wij hebben het recht om betalingen eerst toe te rekenen op de eventueel verschuldigde kosten, de conventionele forfaitaire schadevergoeding en alle moratoire interesten alvorens deze toe te rekenen op de openstaande hoofdsom(men).

§6 Wij hebben steeds het recht om alle bedragen die wij aan de klant uit welken hoofde ook verschuldigd zouden zijn te compenseren met de bedragen die de klant aan ons verschuldigd is, ongeacht of deze bedragen al dan niet opeisbaar zijn.

§7 Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door enige insolventieprocedure of door daden van gerechtelijkeuitvoering van tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor om van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

§8 Wij hebben het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of voor het nog uit te voeren gedeelte te beëindigen zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn mits het versturen van een aangetekende brief waarbij deze beslissing wordt ter kennis gebracht, en dit ingeval van (1) faillissement, collectieve schuldenregeling, WCO of vermoedelijk onvermogen van de klant (2) de klant tekort komt aan één of meerdere van zijn verbintenissen ten aanzien van ons, waaronder ondermeer de tijdige betaling van de door ons uitgestelde facturen of de gevraagde voorschotten of voorafbetalingen en het stellen van (bijkomende) zekerheden begrepen worden, en hieraan niet tegemoet is gekomen binnen de acht dagen volgend op een ingebrekestelling door ons. Ingeval van gehele of gedeeltelijke ontbinding hebben wij recht op een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 50% van het bedrag waarop wij recht gehad zouden hebben indien de overeenkomst correct was uitgevoerd. Ingeval van ontbinding dienen de reeds geleverde goederen op kosten van de klant aan ons terugbezorgd te worden.

Artikel 8. Overmacht

§1 Ingeval van overmacht in onzen hoofden zijn wij bevrijd van om het even welke verbintenis zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding of terugbetaling van al betaalde bedragen.

§2 Onder overmacht worden alle omstandigheden begrepen die niet te wijten zijn aan een fout in onzen hoofde en die de uitvoering van onze verbintenissen onmogelijk maken, bemoeilijken, vertragen of kostelijker maken, zoals ondermeer doch niet uitsluitend brand, machinebreuk, ongevallen, stakingen of lockouts, uitzonderlijke verkeershinder, uitzonderlijke weersomstandigheden zoals storm, sneeuw en overstromingen, import- of exportbeperkingen, verhogingen van belastingen, taksen, retributies, heffingen, accijnzen en douanerechten of andere maatregelen van de overheid, wisselkoersfluctuaties, inflatie, epidemie, oproer of oorlog, fouten van, vertragingen bij, prijsverhogingen door of overmacht bij leveranciers van goederen of diensten. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

§1 Wij behouden de exclusieve eigendom van alle door ons geleverde goederen tot alle bedragen die uit hoofde van de levering verschuldigd zijn, inclusief de eventueel in geval van laattijdige betaling verschuldigde forfaitaire schadevergoeding, moratoire interesten en kosten, integraal betaald zijn. Wij zijn steeds gerechtigd de goederen die onze eigendom zijn gebleven terug te nemen indien de klant enige verplichting uit hoofde van de gesloten overeenkomst(en) niet nakomt.

§2 Zolang op de geleverde goederen van gebruiker een eigendomsvoorbehoud rust, is de klant niet gerechtigd deze goederen te verwerken, te vervreemden, of enige vorm van zekerheid daarop te vestigen, tenzij een en ander te goeder trouw geschiedt in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.

Artikel 10. Geschillen

Het Belgisch Recht is op al onze aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing. Ingeval van geschil zijn uitsluitend, volgens hun onderscheiden bevoegdheden de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

Artikel 11. Varia

De eventuele gehele of gedeeltelijke ongeldigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere clausules van onderhavige algemene voorwaarden, laat de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules of het overige gedeelte onverlet.

Het Vishuis bv
Putten 47 · B-2320 Hoogstraten
M +32 (0) 477 39 30 73 · T +32 (0) 3 297 23 36
E info@hetvishuis.be · I www.hetvishuis.be
BTW BE 0822.071.436
KBC (België)
IBAN Nr. BE83 7310 0827 8115 · BIC Nr. KREDEBB