Privacy

Direct naar:

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

Het Vishuis kan onderstaande persoonsgegevens verwerken dewelke werden verkregen in het kader van de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten. Deze persoonsgegevens worden bekomen van de betrokken of hun aangestelde, hetzij rechtstreeks of via het invullen van een contactformulier op de website, hetzij via publiek toegankelijke bronnen en betreffen mogelijks:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Geboorteplaats en datum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Nationaal nummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Ondernemingsnummer
 • BTW Nummer
 • IP-adres
 • Afbeelding

Doel van de verwerking

Het Vishuis dient deze persoonsgegevens te verwerken met het oog op de realisatie van haar maatschappelijk doel:

Met name het uitbaten van een groot- en kleinhandel van vis, schaal- en weekdieren, diepvriesproducten, benodigdheden en sausen, zowel vers, gerookt, gedroogd, gezouten, ingelegd als gebakken.

De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de door de Het Vishuis met haar klanten, medewerkers en haar leveranciers afgesloten overeenkomsten en voor het voeren van een correcte administratie en een optimaal bedrijfsbeheer. Persoonsgegevens van medewerkers (bedienden en/of zelfstandigen) die worden verwerkt in het kader van hun samenwerking de zijn bovendien noodzakelijk voor de naleving van de sociaal- en fiscaalrechtelijke verplichtingen van Het Vishuis.
Retentieperiode

De persoonsgegevens waarover Het Vishuis beschikt zullen, behoudens andere afwijkende wettelijke verplichtingen, niet langer bewaard worden dan nodig voor de realisatie van het doel waarvoor ze werden vergaard.

Vertrouwelijkheid

De persoonsgegevens waarover Het Vishuis beschikt zullen, behoudens toestemming van de betrokkene, niet aan derden worden vertrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst gesloten met haar klanten en/of medewerkers, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Analyse van het websitebezoek

Het Vishuis registreert via het gebruik van haar website algemene bezoekgegevens, waaronder het IP-adres van uw computer. De analyse van deze gegevens die kunnen worden verkregen via cookies, wordt enkel en alleen gebruikt voor de verbetering van onze communicatie en dienstverlening. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden geenszins niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Uitsluitend om de ranking en het gebruik van haar website in kaart te brengen doet Het Vishuis beroep op Google Analytics.

Het privacybeleid van Google Analytics kan u op onderstaande link terugvinden:
https://policies.google.com/privacy

Google Analytics kan deze informatie verstrekken aan derden voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google Analytics verwerken of indien deze laatste daartoe wettelijk wordt verplicht.

Rechten van de betrokkenen

Elke betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die over hem/haar door Het Vishuis werden verwerkt in te zien, kopij van de vragen, te laten corrigeren of laten verwijderen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan Het Vishuis, waarna hieraan binnen de maand passend gevolg zal worden aan gegeven.

Beveiligen

Het Vishuis gaat op een verantwoorde wijze om met de persoonsgegevens die zij verwerkt en heeft de passende initiatieven genomen met het oog op de beveiliging van haar data, zowel wat betreft verlies, diefstal of enig ander onrechtmatig gebruik van deze gegevens.

Mocht u nog bijkomende vragen hebben omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Vishuis, dan kan u zich richten tot:

Het Vishuis BV
Adres: Putten 47, B-2320 Hoogstraten
BTW: BE 0822.071.436
Tel: +32 (0) 477 39 30 73 (B)
+32 (0) 3 297 23 36 (B)
e-mail: info@hetvishuis.be
Website: www.hetvishuis.be